Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni 

Veri Sorumlusu

BL Yazılım Bilişim E-Ticaret Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (Blackline olarak anılacaktır.)

            Blackline, 6698 numaralı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK olarak anılacaktır.) kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahip olup, www.venessauto.com  (Site olarak anılacaktır.) internet adresini ziyaret eden veya işlem yapan kişi veya kurumların (Müşteri olarak anılacaktır.) veya veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılması konusundaki hak ve yükümlülüklerini yerine getirmek, Müşteri’leri veya veri sahiplerini sahip oldukları haklar hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmakla yükümlüdür.

İşlenen Veriler 

            İsim, soyisim, firma ismi, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, e-posta adresi, fatura ve teslimat adresleri, telefon numaraları, fatura, sipariş, ürün ve kargo bilgileri, çağrı merkezi ses kayıtları, e-posta ve talep sistemi üzerinden iletilen yazılı ve görsel iletiler, banka hesabı/iban ve şifrelenmiş kredi kartı bilgileri, ürün yorumları, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla ilgili bilgiler, kaşe ve imza, IP adresleri, Site giriş ve çıkış ve diğer trafik bilgileri, konum bilgileri.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler 

            Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanmıştır.

            Blackline, normal şartlarda kullanıcı ve Müşteri’lerinden özel nitelikli kişisel verilerini talep etmez ya da toplamaz. Ancak, tarafımıza göndereceğiniz kimlik, pasaport ya da burada belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizi içeren herhangi bir dosya veya belgeyi tarafımıza iletmeniz halinde bu veriler KVKK’nda belirtilen şekillerde işlenecektir. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

            Kişisel verileriniz KVKK gereğince aşağıdaki nedenlerden ötürü işlenmekte, saklanmakta ve gerektiğinde aktarılmaktadır. 

·      Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

·      Denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi

·      Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·      Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·      Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

·      Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

·      İade süreçlerinin yürütülmesi

·      İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·      İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi

·      İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

·      Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

·      Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·      Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·      Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·      Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

·      Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi

·      Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·      Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

·      Sözleşme ve üyelik süreçlerinin yürütülmesi

·      Sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

·      Talep ve şikayetlerin takibi

·      Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·      Ticari iş stratejilerinin planlanması ve icrası

·      Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

·      Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

·      Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Nedenleri

            Kişisel verileriniz, kişisel verilerin işlenme amaçları başlığı altındaki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için KVKK’nun 5. maddesinde ve aşağıda da açıkça belirtilen şartlar doğrultusunda işlenmektedir. 

·      Kanunlarda açıkça öngörülmesi

·      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

·      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

·      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

·      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

·      Açık rıza

            Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Ticari Elektronik İleti Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

            İşlenen veriler başlığı altında belirtilen kişisel verileriniz, Site üzerindeki tüm form alanları, genel Site altyapısı ve yazılımları, e-posta ya da talep sistemi üzerinden ilettiğiniz başvurularınız, çağrı merkezi kayıtları, güvenlik kameraları veya diğer güvenlik ekipmanları, sözleşmeler, üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri (Ör: Google ile giriş yap), sosyal medya platformları, adli ve idari makamlardan gelen basılı ya da elektronik belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

            Kişisel verileriniz, KVKK’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kurallara, gerekli idari ve teknik tedbirlere uygun şekilde ve sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için aşağıdaki maddeler uyarınca aktarılmaktadır. 

·      Yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere şirket iştiraklerimize ve bağlı ortaklarımıza

·      Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

·      Tedarikçilere (Satın alınan ürünün sevk edilebilmesi için.)

·      Kargo ve nakliye şirketlerine (Satın alınan ürünün teslim edilebilmesi için.)

·      Bankalar ve diğer ödeme kuruluşlarına (Ürün veya hizmete ilişkin ödemenin alınabilmesi için.)

·      Toplu SMS ya da e-posta iştiraklerimize (Ürün veya hizmete ilişkin bilgilendirmelerin yapılabilmesi için.)

·      Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine (Anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların çözümü için.) 

Kişisel Verilerin Saklanması

            Kişisel verileriniz, KVKK’nda veya ilgili kanunlar ya da ilgili mevzuatlarda, ilgili verinin saklanması ile alakalı azami bir süre belirlenmiş ise belirlenen bu süre kadar saklanmak zorundadır.

            Kanun ya da ilgili mevzuatlarda, ilgili verinin saklanması ile alakalı bir süre belirlenmemiş ise, kişisel verileriniz, olası bir mahkeme veya kanunla yetkili kılınmış bir kurumun talebi halinde aktarılmak üzere 10 yıl süre boyunca saklanmaktadır. Bu süre sonunda kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte ya da anonimleştirilmektedir. Bu süre, periyodik imha tarihlerine bağlı olarak 1 ila 6 ay süre ile uzayabilir.

            Kişisel verilerinizin imha edilmesi talepleriniz, geçerli sebepleriniz olması ve yazılı başvuru yapmanız halinde KVKK’nda belirlenen usullere uygun şekilde değerlendirilecek olup, eğer imha edilmesi mümkün ise 30 gün içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

            Kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak KVKK’nda belirlenmiş olan aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

·      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

·      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

·      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

·      Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

·      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

·      KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

·      Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

·      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

·      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru İşlemleri

            Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi ekte belirtilen başvuru formunu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

            Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca veri sahibi kişilerin başvurularında isim ve soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. Kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı uyruklu olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi, telefon numarası ve talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

            Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

            Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

            Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

            Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Blackline’a ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese e-posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

            Blackline’ın, bu taleplere ilişkin olarak kişisel verileri koruma kurulunun ücret tarifesi üzerinden yapılacak işlemler için ücret talep etme hakkı saklıdır.

Ticari Elektronik İleti Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

            Blackline, Site’nin kullanımı sonucunda paylaşılan kişisel verilerinizden e-posta adres ve telefon numaranız, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında çeşitli ürün, hizmet ve imkanların duyurulması, müşteri memnuniyetine yönelik anket çalışmalarının yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, reklam, promosyon, satış ve pazarlama yapılması amaçlarıyla, ilgili kanunlara uygun olarak e-posta ve SMS gönderilerek veya telefonla arama yapılarak ticari elektronik ileti gönderilebilmesi için vereceğiniz izin doğrultusunda ‘’açık rıza’’ hukuki sebebine dayanılarak işlenecek, aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında Blackline’ın iş ortaklarına, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara ve İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi’ne aktarılabilecektir. KVKK’nun 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgi için ve tercihlerinizi değiştirebilmek için Site’mizi veya ekte belirtilen başvuru formunu kullanabilirsiniz.

            Blackline tarafından Site üzerinden yürütülen işlemlerde, güvenlik politikalarımız gereği Site kullanıcısının kimlik doğrulama işlemlerinin yapılmış olması gerekmekte olduğundan, tüm bu işlemler için Site’mizde kullanıcı kaydı zorunluluğu vardır. Bu işlemlere bilgi alma amaçlı olarak kullanılan iletişim formları ve e-posta gönderimleri dahil değildir. Güvenli bir şekilde işlem yapabilmeniz için bazı kişisel verilerinizin aşağıda detaylandırıldığı şekilde belirtilen amaçlarla işlenmesi, saklanması ve aktarılması gerekebilmektedir. Bu kişisel verilerin bazıları KVKK’nda belirlenen şartların dışında kaldığından, ancak sizlerin beyan edeceği açık rızanıza dayalı olarak işlenebilmekte, saklanabilmekte ve aktarılabilmektedir.

Açık Rızanıza Bağlı Olarak İşlenen Veriler

            İsim, soyisim, firma ismi, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, e-posta adresi, fatura ve teslimat adresleri, telefon numaraları, fatura, sipariş, ürün ve kargo bilgileri, sipariş geçmişi, çağrı merkezi ses kayıtları, e-posta ve talep sistemi üzerinden iletilen yazılı ve görsel iletiler, banka hesabı/iban ve şifrelenmiş kredi kartı bilgileri, ürün yorumları, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla ilgili bilgiler, kaşe ve imza, IP adresleri, Site giriş ve çıkış ve diğer trafik bilgileri, konum bilgileri, çerez kayıtları.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

            Açık rızanıza bağlı olarak işlenen veriler başlığı altında belirtilen kişisel verileriniz, Site üzerindeki tüm form alanları, genel Site altyapısı ve yazılımları, e-posta ya da talep sistemi üzerinden ilettiğiniz başvurularınız, çağrı merkezi kayıtları, güvenlik kameraları veya diğer güvenlik ekipmanları, sözleşmeler, üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri (Ör: Google ile giriş yap), sosyal medya platformları, adli ve idari makamlardan gelen basılı ya da elektronik belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Nedenleri

            Açık rızanıza bağlı olarak işlenen verileriniz, rıza göstererek Site üzerinde bir kullanıcı hesabı açarak, Müşteri olmanız ya da olmamanız fark etmeksizin, size özel reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması, çapraz satış işlemleri, hedef kitle çalışmaları, kullanıcı deneyimini arttırıcı çalışmalar, altyapı geliştirme süreçleri, kişiye özel hedefleme ve analiz çalışmaları, şirket içi raporlama faaliyetleri, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkileri yönetimi sebeplerince, KVKK’nun 5. Maddesinde belirtilen “Açık rıza” hukuki sebebine istinaden işlenebilecek, saklanabilecek ve aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

            Kişisel verileriniz, KVKK’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kurallara, gerekli idari ve teknik tedbirlere uygun şekilde ve sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için aşağıdaki maddeler uyarınca aktarılmaktadır.

·      Yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere şirket iştiraklerimize ve bağlı ortaklarımıza

·      Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

·      Tedarikçilere (Satın alınan ürünün sevk edilebilmesi için.)

·      Kargo ve nakliye şirketlerine (Satın alınan ürünün teslim edilebilmesi için.)

·      Bankalar ve diğer ödeme kuruluşlarına (Ürün veya hizmete ilişkin ödemenin alınabilmesi için.)

·      Toplu SMS ya da e-posta iştiraklerimize (Ürün veya hizmete ilişkin bilgilendirmelerin yapılabilmesi için.)

·      Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine (Anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların çözümü için.)

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

            Kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak KVKK’nda belirlenmiş olan aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

·      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

·      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

·      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

·      Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

·      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

·      KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

·      Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

·      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

·      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

            Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen şekillerde olmak üzere işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına açık bir biçimde muvafakat ettiğinizi Site üzerinde bir kullanıcı hesabı oluşturduğunuzda kabul etmiş sayılacağınızı bildiririz. 

Başvuru Formu

Kişisel Veri Sahibinin İletişim Bilgileri;

İsim ve Soyisim 
T.C. Kimlik Numarası veya Yabancı Uyruklular için Pasaport Numarası 
Telefon Numarası 
e-Posta Adresi 
Açık Adresi 
Uyruğu 
Blackline ile İlişkisi Müşteri  Ziyaretçi  Diğer …………………………
Konu 

KVKK Kapsamındaki Talebiniz; (Lütfen detaylı şekilde açıklayınız.)

...

            İşbu başvuru formu kapsamında iletecek olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Blackline, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir.

            İşbu başvuru formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra info@venessauto.com e-posta adresine gönderilmelidir. Gönderimler kişisel veri sahibinin kayıtlı e-posta adresinden (KEP) ya da Müşteri konumunda ise Site üzerindeki kayıtlı hesabına ait e-posta adresinden yapılmalıdır. Başvurunuza ilişkin sonuç 30 gün içerisinde e-posta adresinize iletilecektir.

İsim ve soyisim         :

Başvuru tarihi           :

İmza                           :

VenessAuto, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.